Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:31 31/05/2020  

Thông báo về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp đối với những học sinh chưa tốt nghiệp THCS và hướng dẫn đăng ký tuyển sinh cho những học sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10 ở những năm học trước


PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ HUẾ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  59   /TB-THCS NVT

Huế, ngày  27   tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp đối với những

học sinh chưa tốt nghiệp THCS và hướng dẫn đăng ký tuyển sinh cho những học sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10 ở những năm học trước

Căn cứ Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Công văn số 459/PGDĐT-PT, ngày 25/5/2020 của Phòng GG&ĐT thành phố Huế, về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 470/PGDĐT-PT, ngày 27/5/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020,

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thông báo đến những học sinh đã học tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở những năm học trước một số nội dung sau:

 1. Những học sinh đã học tại trường những năm học trước nhưng chưa tốt nghiệp THCS đến trường để làm thủ tục, đăng ký ôn tập, dự kiểm tra theo đề kiểm tra học kỳ II năm học 2019 - 2020 và dự xét công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định của Quy chế nói trên từ ngày 27/5/2020 đến 12/6/2020.

2. Những học sinh đã học tại trường nhưng chưa trúng tuyển vào lớp 10 các năm học trước (nếu vẫn còn nằm trong độ tuổi tuyển sinh) đến trường để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 27/5/2020 đến 17h00 ngày 05/6/2020.

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký:  Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Kiệt 465 đường Bùi Thị Xuân - Phường Thúy Biều - Thành phố Huế. Tại Văn phòng tầng 01.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh của nhà trường được biết và thực hiện đúng thời gian quy định trên./.

Nơi nhận:                                                      

- UBND Phường Thủy Biều;

- Niêm yết bảng thông báo;

- Website trường;                                            

- Lưu: VT, hồ sơ.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Ngọc Song

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này