Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:07 03/01/2020  

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020

           PHÒNG GD&ĐT TP. HUẾ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   03  /TB-THCS NVT                           Huế, ngày   03   tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2020

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Công văn Hướng dẫn công tác tiếp công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế,

          Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:

1. Lịch tiếp công dân

Hiệu trưởng nhà trường tiếp công dân định kỳ vào chiều thứ sáu hàng tuần, nếu trùng vào ngày Lễ, sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Hiệu trưởng bận công tác đột xuất, sẽ ủy quyền cho Phó hiệu trưởng nhà trường tiếp công dân thay cho Hiệu trưởng.

          2. Địa điểm tiếp công dân

                   Phòng Hội đồng tầng 01.

3. Thời gian tiếp công dân

Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 15.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi trân trọng thông báo để công dân được biết./.

* Ghi chú:

Mọi công dân có thể liên lạc trực tiếp với lãnh đạo nhà trường qua số điện thoại: 0234.3824558 hoặc 0234.2211624

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

- Các tổ CM và tổ Văn phòng;                                                                   (Đã ký)

- Niêm yết bảng thông báo;

- Website của Trường;

- Lưu VT.                                                                                                    

                                                                                                          Trần Ngọc Song

 

Các tin khác